Om GJ
 

Vedtægter for Greve Jagtforening

§1
Foreningens navn er GREVE JAGTFORENING og dens hjemsted er Greve Kommune.

§2
Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§3
Foreningens formål er at samle jægere og andre med interesse for jagt og natur, som dette er angivet i vedtægterne for Danmarks Jægerforbund §2.

§4
Foreningen kan som medlem optage enhver uberygtet person, med mindre der foreligger oplysninger om vedkommende, som efter bestyrelsens skøn vil kunne blive til skade for foreningen eller dens renomé. Bestyrelsens beslutning kan, for at få endegyldig gyldighed, indbringes for godkendelse på førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen kan udelukke personer fra medlemsskab, som på grund af restance er slettet som medlem, så længe dette mellemværende ikke er bragt i orden.

§5
Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds varsel til udgangen af december måned.

Kontingentrestance ud over én måned medfører automatisk sletning af medlemskab.

Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen. Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 dele af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 dele af de fremmødte stemmer herfor. Eksklusion af foreningen sker efter Danmarks Jægerforbunds vedtægter §38.

Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter §37.

§6
Medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.

Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§7
Foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning til glatløbede haglgeværer på foreningens medlemsbeviser.

Foreningen kan kun opretholde godkendelsen til at give våbenpåtegning når;

Bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne om vandel og personlige forhold fastsat i våbenbekendtgørelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne forpligtiger sig til at tilbagekalde en våbenpåtegning samt underrette politiet, hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for et medlem med våbenpåtegning ændrer sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning.

Det i øvrigt efter en konkret vurdering af foreningens forhold anses for ubetænkeligt at give godkendelsen.

En våbenpåtegning kan kun gives efter forud indhentet samtykke fra politiet i hvert enkelt tilfælde.

Ansøgning om samtykke til at give våbenpåtegning på medlemsbevis og godkendelse af det enkelte medlem til at opnå våbenpåtegning indgives på særlige blanketter. Ansøgningerne sendes til politiet.

Våbenpåtegningen giver alene adgang til at anvende våbnet til de aktiviteter, som fremgår af våbenpåtegningen.

Bestyrelsen skal holde politiet underrettet om foreningens hjemsted og udskiftninger i bestyrelsen, således at politiet til enhver tid er underrettet om den siddende bestyrelses sammensætning.

En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskabet af jagtforeningen ophører, eller hvis foreningens godkendelse fra politiet bortfalder. Foreningen kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde en våbenpåtegning. Foreningen skal underrette politiet, når en våbenpåtegning bortfalder eller tilbagekaldes, og skal samtidig slette denne.

§8
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Kandidater der ønsker at opstille til valg til bestyrelsen, skal indsende anmodning herom til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse med angivelse af, hvilke/hvilken bestyrelsespost/er der opstilles til.

Såfremt det på generalforsamlingen konstateres, at der ikke er anmeldt/opstillet det nødvendige antal kandidater til bestyrelsesposterne, kan dirigenten tillade opstilling af kandidater på generalforsamlingen.

Forslag der ønskes behandlet samt opstillingsliste skal offentliggøres umiddelbart efter udløb af ovennævnte frist.

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske på foreningens hjemmeside og ved opslag i foreningen og/eller i foreningens medlemsblad eller skriftligt til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1.       Valg af dirigent
2.       Formandens beretning
3.       Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4.       Indkomne forslag
5.       Fastlæggelse af kontingent
6.       Valg af formand eller kasserer
7.       Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
8.       Valg af suppleanter
9.       Valg af revisor og en revisorsuppleant
10.   Eventuelt

§9
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, hvis den finder dette påkrævet, eller hvis mindst 30 medlemmer skriftligt over for bestyrelsen begærer dette, med angivelse af dagsorden.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse og indkaldelse skal ske på foreningens hjemmeside og ved opslag i foreningen og/eller i foreningens medlemsblad eller skriftligt til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.

§10
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Indbudte gæster kan gives taleret på generalforsamlingen.

Møde-, tale- og stemmeret har alle medlemmer der ikke er i kontingentrestance, jf. Danmarks Jægerforbunds §3, stk. 2.

Der kræves mindst 2 måneders medlemskab for opnåelse af stemmeret.

Hvert medlem har én stemme og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Afstemningen skal ske skriftligt, hvis mindst 3 medlemmer begærer dette eller efter dirigentens skøn.

Beslutningerne sker ved almindelig stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af nærværende vedtægter.

Ændring af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal ikke, kan bestyrelsen med vanligt varsel, indkalde til en ny generalforsamling om dette punkt. Hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, er det vedtaget, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

§11
Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmer som har stemmeret, har den overordnede ledelse af foreningen.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

Valg til bestyrelsen sker hvert andet år.

Valgperioden er 4 år og genvalg kan finde sted.

Valg til bestyrelsen sker i alle lige år. Der vælges på skift; formand og to bestyrelsesmedlemmer henholdsvis kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer.

Formand og kasserer vælges ved direkte valg af generalforsamlingen for 4 år. Skulle en af disse forlade bestyrelsen uden for tid, vælger bestyrelsen af sin midte en stedfortræder frem til næste generalforsamling.

Bestyrelsen vælger af sin midte næstformand og sekretær.

Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 3 af 7 medlemmer af bestyrelsen begærer dette.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede. Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

Beslutninger vedtages ved simpelt absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær, næstformandens stemme afgørende.

Priser for ydelser i foreningen fastsættes af bestyrelsen.

§12
Foreningen tegnes af hele bestyrelsen eller formanden, henholdsvis næstformanden og kassereren, i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til almindelige dispositioner i nødvendigt omfang.

§13
Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter.

Regnskabsåret er kalenderåret.

§14
Den af generalforsamlingen valgte revisor, der skal være medlem af foreningen, reviderer regnskabet og påtegner dette.

Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges som revisor.

§15
Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer, på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der holdes med mindst 1 måneds og højst 2 måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses eller sammenlægges med en eller flere lokalforeninger under DJ.

Ved sammenlægning overføres foreningens formue til den nye forening.

Ved opløsning skal foreningens eventuelle formue forvaltes af DJ i indtil 5 år.

Stiftes en ny forening i lokalområdet under DJ, overføres den forvaltede formue til denne nye forening.

I modsat fald tilfalder formuen Greve Kommune, som skal anvende den til naturbevarende formål i Greve Kommune.


§§§§§§§§§§


Nærværende vedtægter vedtaget på generalforsamling den 22. november 2023.

 Home    Sitemap  Foretrukne
Greve Jagtforening - Et godt sted at være...